Miễn phí

$0 / Ngày

 • Quản lý cửa hàng của bạn trên trang web
 • Hỗ trợ người dùng miễn phí
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Tháng

$0.66 / Ngày

 • Quản lý cửa hàng của bạn trên trang web
 • Hỗ trợ việc kinh doanh miễn phí
 • Đa cửa hàng
 • Quản lý nhân viên của bạn
 • Hệ thống đơn hàng
 • Công cụ phân tích
 • Hệ thống POS

Năm

$0.49 / Ngày

 • Quản lý cửa hàng của bạn trên trang web
 • Hỗ trợ việc kinh doanh miễn phí
 • Đa cửa hàng
 • Quản lý nhân viên của bạn
 • Hệ thống đơn hàng
 • Công cụ phân tích
 • Hệ thống POS